דירקטורים

מינוי דירקטורים נעשה על ידי ועדת החוקה של הכנסת שהיא האחראית הישירה על הסדר מינוי דירקטורים.המינויים הם בלתי תלויים בחברות ציבוריות המחייבות אותם להצהיר על כשירותם של דירקטורים.
כיום לאחר הגשות רבות של הצעות של חברי הכנסת הציעו הצעת חוק על ידי החכים לאשר את מינוים של הדירקטורים הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בוועדת החוקה.הצעת החוק בעצם אמרה שאמור לשבת בחברה דירקטוריון ולפעול למען החברה כאשר הוא בעצם הבוס הגדול ולא אין כל תלות בחברה.כאשר הוא אינו תלוי בחברה .
הדירקטור נחשב כאינו תלוי בחברה ורק מי שעונה על הקריטריונים הרבים יוכל להיות ולשמש כמנהיג של חברה אשר הוא אינו תלוי בה.הדירקטור אינו מכהן בחברה יותר מעשר שנים רצוף ,דבר זה נקבע לפי החוק.כל חברה ציבורית תחויב לגלות ולספר לצבור האם מכהנים בחברה דירקטורים בלתי תלויים ומהו מספרם של דירקטורים אלו.
בנוסף כל דירקטור בחברה ציבורית מחויב להצהיר בכתב כי יש לו את כל הכישורים ואת הזמן להשקיע במקצוע של הדירקטוריון הבלתי תלוי.הצהרה זו של הדירקטוריון תהיה פתוחה לעיון הצבור .כמו כן ניתן יהיה לקבוע בתקנון החברה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.כמו כן כאשר החברה היא אינה בלתי תלויה שאין בה בעל שליטה רב חברי בדירקטוריון יהיו בלתי תלויים בחברה.חברי הכנסת התייחסו להצעת החוק ואמרו כי חקיקת החוק תעלה את הרמה המקצועית של הדירקטורים בכל החברות הציבוריות.וכך היא תגרום לכך שהציבור יעדיף להשקיע בחברות בהן מכהנים דירקטורים שאינם תלויים בבעלי השליטה ולא מחלקים בונוסים על חשבון הציבור גם כאשר החברה מפסידה.

קישורים נלווים:

יצירת קשר
שם מלא:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
נושא:
תוכן: